Listy w Comarch ERP Optima (np. lista faktur sprzedaży, kontrahentów czy zapisów księgowych) pozwalają na tworzenie dowolnego układu kolumn i kolejności ich wyświetlania. Użytkownik ma możliwość wyboru z kolumn przygotowanych przez producenta a także definiowania własnych kolumn z wykorzystaniem składni języka zapytań MS SQL.

Własne kolumny możemy utworzyć za pomocą opcji „Personalizacja aktywnego okna” dostępnej w prawym górnym rogu ekranu.

Po wyborze opcji, za pomocą przycisku „Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika” (lewa dolna część ekranu) przechodzimy do okna „Personalizacja listy”.

W oknie „Personalizacji listy”, za pomocą przycisku „Dodaj” możemy utworzyć nową, własną kolumnę użytkownika. Wystarczy uzupełnić pole „Nazwa dla użytkownika”, które stanowi nazwę własnej kolumny oraz podać „Instrukcję pobierania danych” będącą nazwą udostępnionej przez producenta kolumny (wybór z listy „Kolumn dostępnych …”, znajdującej się powyżej okna „Kolumny użytkownika” (wariant prostszy, nie wymagający wiedzy informatycznej, ale za to ograniczony do listy kolumn udostępnionych przez producenta) lub wprowadzić własne zapytanie MS SQL zwracające pożądaną przez użytkownika wartość (wariant trudniejszy, ale umożliwiający wyświetlenie dowolnej informacji nawet z innej bazy danych).

Dla przykładu, jeżeli na liście faktur sprzedaży chcielibyśmy zdefiniować nową kolumnę o nazwie „Forma płatności”, która będzie pobierała informację o formie płatności zawartej w polu „Płatność” w zakładce „Ogólne” faktury sprzedaży, to jako „Instrukcję pobierania danych” należy podać poniższe wyrażenie:

ISNULL((SELECT TOP(1) FPl_Nazwa FROM CDN.BnkZdarzenia, CDN.FormyPlatnosci WHERE FPl_FPlId=BZd_FPlId AND BZd_BZdID=DokID),'')

W przypadku definiowania nowej kolumny o nazwie „Saldo faktury w PLN” należy użyć następującej „Instrukcji pobierania danych”:

ISNULL((SELECT ISNULL(SUM(BZd_KwotaSys-BZd_KwotaRozSys),0) FROM CDN.BnkZdarzenia WHERE BZd_DokumentTyp=1 AND BZd_DokumentID=TrN_TrNId),0)