Rejestr sprzedaży z pliku Excel

Funkcja umożliwia seryjny import faktur sprzedaży do rejestru sprzedaży Comarch ERP Optima z pliku Excel.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

 1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
 2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Rejestry VAT -> Rejestry VAT -> zakładka: Rejestr VAT -> zakładka: Rejestr sprzedaży -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
 3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista zapisów w rejestrze VAT.
 4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
 5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
 6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
 7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia import faktur sprzedaży z pliku Excel do rejestru sprzedaży Comarch ERP Optima. Każda z importowanych faktur powinna zostać zapisana w pojedynczym wierszu arkusza Excel wraz z podsumowaniem sprzedaży dla poszczególnych stawek VAT (netto i podatek). Jeżeli w arkuszu nie wypełniono kolumn: Kod kontrahenta lub Kod kategorii (lub podane kody z arkusza nie zostaną odnalezione w Comarch ERP Optima), pola te zostaną uzupełnione wartościami podanymi jako parametry uruchomienia funkcji dodatkowej (odpowiednio: kontrahent NIEOKREŚLONY i Kategoria). Jako parametr funkcji dodatkowej należy wybrać symbol rejestru VAT, do którego nastąpi import faktur.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

 • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
 • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
 • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
 • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi do arkusza Rejestr Sprzedaży:

 • Kolumna: Dokument - pole tekstowe, numer własny faktury sprzedaży, pole nie może pozostać puste.
 • Kolumna: Kod kontrahenta - pole tekstowe, istniejący w Coamarch ERP Optima kod kontrahenta lub pusta wartość.
 • Kolumna: Kod kategorii - pole tekstowe, istniejący w Coamarch ERP Optima kod kategorii przychody.
 • Kolumna: Data wystawienia - pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD, data wystawienia faktury.
 • Kolumna: Data sprzedaży- pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD, data sprzedaży.
 • Kolumna: Data obow  podat - pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD, data obowiązku podatkowego.
 • Kolumna: Waluta - pole tekstowe, symbol waluty dokumentu np. PLN, EUR.
 • Kolumny: Netto_23, Netto_8, Netto_5, Netto_0, Netto_NP, Netto_ZW - pola liczbowe, wartość netto sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT (23%, 8%, 5%, 0%, nie podlega, zwolniona VAT).
 • Kolumny: VAT_23, VAT_8, VAT_5 - pola liczbowe, wartość podatku VAT od sprzedaży w poszczególnych stawkach VAT (23%, 8%, 5%).

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.